Тендер на аудит фінансової звітності за проектом. Термін подачі заявок до 15 лютого 2021 року

Замовник: ГО «ЛЗІ»

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: офіс № 303, вул.Нижній Вал, буд. 15, м.Київ, Україна, 04071

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: фахівчиня із закупівель Берус Інесса Олександрівна

Громадська органзація «Лабораторія законодавчих ініціатив» (тут і далі – Лабораторія) має намір замовити проведення аудиту для перевірки звітності за грантовим проектом. До участі у тендері запрошуються аудиторські фірми.

Аудиторська перевірка має бути проведена аудиторською фірмою (тут і далі – Аудитором) відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) в обсязі, зазначеному у цій тендерній пропозиції.

Предметом аудиту є перевірка фінансового звіту про використання грошових коштів за Грантовою угодою за період з 01 липня по 31 грудня 2020 р., профінансованою Посольством Швеції згідно з угодою №14083 «Підтримка Лабораторії законодавчих ініціатив (підготовча фаза) 2020-2021».

Основним завданням аудиту є висловлення аудиторської думки щодо того, чи звіт про надходження та використання грошових коштів за період з 01 липня по 31 грудня 2020 р. складений відповідно до затвердженого бюджету та відповідає вимогам Грантової угоди №14083 і додатків до неї.

Аудитор, який буде відібраний за результатом розгляду заявок, повинен:

 • Висловити незалежну аудиторську думку (МСА 800/805) про те, чи фінансовий звіт спеціального призначення про надходження та використання коштів, підготовлений за період з 01 липня 2020 року до 31 грудня 2020 р. відповідає бюджету та умовам Грантової угоди з Посольством Швеції, підписаної 03 липня 2020 року (включаючи всі поправки).
 • Перевірити, що витрати, заявлені Лабораторією у фінансовому звіті за проектною діяльністю, що фінансувалась за Грантовою угодою, дійсно відбулись («дійсність»), є точними («точність») та прийнятними («прийнятність» означає, що кошти гранту були витрачені відповідно до положень та умов Грантової угоди та відповідають вимогам національного законодавства).
 • Провести оцінку для отримання достатнього розуміння внутрішнього контролю Лабораторії. Провести оцінку управління ризиками, у тому числі оцінити матеріальні внутрішні слабкості внутрішнього контролю.

Додатковим завданням аудиту, на основі узгоджених процедур Міжнародного стандарту супутніх послуг (МСА 4400) є проведення перевірки наступних аспектів:

 • Простежити, чи систематизовано обліковуються витрати на оплату праці, списані з рахунку проєкту впродовж року, і перевірити наявність достатнього обсягу підтверджувальної документації із витрат на оплату праці.
 • Перевірити, чи подано у фінансовому звіті порівняння для кожної статті бюджету фактичних видатків на діяльність і передбачених у бюджеті видатків, затверджених умовами Грантової угоди №14083.
 • Беручи до уваги суттєвість (матеріальність) і ризик, аудитор повинен перевірити наявність супровідної документації щодо понесених витрат. Незалежно від суттєвості виявленних відхилень, аудитор зобов’язаний надати кількісну оцінку витрат, щодо яких не знайдено достатньо підтверджувальної документації.
 • Визначити, чи вказано у фінансовій звітності прибутки/збитки від курсових різниць окремою статтею та чи зроблено це відповідно до вимог, передбачених в договорі, в тому числі в додатках до нього, та на основі загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку.
 • Простежити, чи дотримано вимоги Грантової угоди № 14083 та додатків до неї в частині проведення закупівель за проєктом.
 • З’ясувати дотримання організацією чинного податкового законодавства в частині оплати праці співробітників.
 • Якщо звітність проєкту сладена за касовим методом, аудитор повинен описати використання цього методу та можливі наслідки для обліку за методом нарахувань у рамках проєкту.
 • Звірити невитрачений залишок грошових коштів за проектом на кінець фінансового року на основі бухгалтерських записів і супровідної документації.

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту.

Аудитор самостійно, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту, встановлює рівні істотності та проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків.

Лабораторія зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосуються діяльності за проектом, також надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

По завершенню перевірки Аудитор повинен:

 1. Надати аудиторський висновок про достовірність фінансового звіту про надходження та використання коштів за Грантовою угодою за період з 01 липня 2020 року до 31 грудня 2020 р.
 2. Надати Лист керівництву Лабораторії, в якому містяться всі результати перевірки та надати рекомендації стосовно усунення виявлених недоліків в порядку пріоритетності. Якщо за результатами перевірки аудитор не виявив жодних порушень або недоліків, які слід було би вказати у Листі до керівництва, відповідне пояснення обов’язково викласти в аудиторській звітності.
 3. Провести обговорення усіх аспектів, вказаних в Листі керівництву, з керівництвом Лабораторії, отримавши від нього відповідні коментарі.
 4. За результатами додаткового завдання відповідно до узгоджених процедур МСА4400 належить оформити окремий «Звіт про фактично отримані результати». У звіті обов’язково зазначити розмір аудиторської вибірки.

Аудиторський Звіт надається у трьох друкованих копіях українською та англійською мовами та в електронному вигляді у pdf-форматі. Аудиторські звіти повинні відповідати стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Для виконання даного завдання запрошуються аудиторські фірми, що відповідають наступним вимогам:

 • Аудиторська фірма (аудитор) повинна бути внесена в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги;
 • Аудиторська фірма повинна мати мінімум трьох сертифікованих аудиторів у своєму складi, які включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник фірми) повинен мати свідоцтво аудитора та не менше трьох років досвіду аудиту фінансової звітності інституцій громадянського суспільства;
 • Підтверджений досвід аудиторської фірми (не менш ніж 5 років) співпраці з організаціями неприбуткового сектору на українському ринку до моменту підписання договору з Лабораторією;
 • Зовнішній аудитор повинен поділяти цінності Донора та Лабораторії, зокрема з питань: антикорупційного законодавства, екологічної та недискримінаційної політики.

Аудитор повинен бути повністю неупередженим та незалежним від усіх аспектів управління або фінансових інтересів в Лабораторії. Протягом періоду, на який поширюється аудит, а також під час проведення аудиту, аудитор не повинен працювати, виконувати функції директора або мати будь-які фінансові, сімейні або тісні ділові відносини або будь-яке інше відношення чи спільний інтерес з будь-яким іншим працівниками в управлінні Лабораторії. У цьому аспекті Лабораторія просить аудитора розкрити будь-які відносини, які могли б поставити під загрозу його/її незалежність.

Пропозиції з цього технічного завдання повинні бути представлені Лабораторії до 15 лютого 2021р. включно.

Рішення про результати закупівлі буде прийнято до 19 лютого 2021. Про результати закупівлі будуть повідомлені усі конкурсанти, які своєчасно надіслали тендерні пропозиції, що відповідають вимогам цього оголошення. Лабораторія має право не повідомляти про причину не вибору аудиторської фірми.

Серед наданих рівних пропозицій пріоритет при відборі отримають аудиторські фірми, які засновані та управляються жінками.

Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 01 березня 2021р.

Звіт незалежного аудитора повинен бути наданий не пізніше 26 березня 2021р. та містити ім’я, прізвище та підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської фірми.

Запити щодо умов угоди №14083 «Підтримка Лабораторії законодавчих ініціатив (підготовча фаза) 2020-2021» та додатків до неї, структури бюджету та будь-які інші питання, пов’язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі на електронну адресу (ib@parliament.org.ua ) фахівчині із закупівель Лабораторії – Берус Інессі Олександрівні – до  15 лютого 2021р. включно.