ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ МАСОВОЇ АГІТАЦІЇ — НАЙМАСОВІША ПРОБЛЕМА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2012 РОКУ

Тренінги для членів ОВК та ДВК, діяльність офіційних спостерігачів та представників міжнародних організацій, робота закордонних виборчих дільниць, моніторинг фінансових витрат кандидатів у мажоритарних округах, найпоширеніші порушення під час ведення виборчих кампаній та організація роботи в день голосування — це ті ключові проблемні питання, яким приділено увагу в другому дайджесті громадського спостереження за парламентськими виборами в Україні виданого Національною платформою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Згідно інформації зібраної за допомогою проектів, що використовували краудмепінг — спеціальні інтерактивні інтернет-платформи, найбільш масовими є порушення за категорією “проведення передвиборчої агітації”. За даними проекту Electua.org, таких випадків виявлено понад 44 % серед 1155 повідомлень про порушення. За інформацією зібраною проектом “Майдан Моніторинг: Вибори 2012” виявлено 768 таких випадків.

Варто підкреслити, що громадські організації здійснили значний об`єм роботи, спрямований на забезпечення чесних та прозорих виборів. Так, у підсумках другого Дайджесту наголошено на тому, що “…громадськими організаціями було визначена необхідність просвітницьких кампаній для членів ДВК та ОВК, спостерігачів та представників міжнародних організацій, а також — виборців щодо роз’яснення їх прав, обов’язків, можливих порушень, необхідності про ці порушення заявляти та сприяти проведенню виборів до парламенту, що адекватно відображають інтереси суспільних груп на всій території України”.

Дайджест підготовлено на основі громадського спостереження за виборчим процесом в Україні таких неурядових організацій як Комітет виборців України, Громадська мережа ОПОРА, Асоціація “Спільний простір”, Ініціатива Electua.org, Рух “Чесно”, Майдан Моніторинг та Коаліція виборчих ініціатив “Дзвін”.Дайджест 2 громадського спостереження за виборами (Ukr).Digest 2 public observation of elections in Ukreaine (Eng)..

Довідка:

Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства — мережа українських неурядових громадських організацій, які об`єднують понад 150 організацій-членів. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, що є міжнародною платформою, яка складається з: НУО з країн Східної Європи, країн-членів ЄС, європейських і міжнародних мереж в цілях збільшити роль громадянського суспільства в обговоренні, реалізації і оцінюванні внутрішньої політики країн, які зацікавлені в Східному партнерстві з Європейським Союзом.


Digest 2 public observation of elections in Ukreaine
In the second Digest National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum presents key results of the public observation on the eve of elections.Training of DEC and PEC members, activities of official observers and representatives of international organizations, the work of polling stations, monitoring financial expenditures of candidates in majority constituencies, the most common violations during the conduct of election campaigns and the organization of work on election day — these are the key issues, which paid attention in the second digest of the public observation of parliamentary elections in Ukraine published by National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum.According to information gathered through projects that used croudmapping — special interactive online platform, the most widespread violations by category “of campaigning.” According to the project Electua.org, such cases were found over 44% of 1155 reports of abuse. According to information gathered by “Square Monitor: Election 2012” 768 such cases were found.

It should be stressed that NGOs have made considerable amount of work aimed at ensuring free and fair elections. Thus, the results of the second digest highlighted that: «…NGOs defined a need of educational campaigns for PEC and DEC members, observers and representatives of international organizations, as well — for voters for clarification of their rights, responsibilities, potential violations, the need to report these violations to state and promote parliamentary elections that adequately reflect the interests of social groups throughout Ukraine. »

Digest was prepared on the basis of public observation of the electoral process in Ukraine of such NGOs as The Committee of Voters of Ukraine (http://www.cvu.org.ua/), The Social Network “OPORA” (http://oporaua.org/), The Association “Spilnyi Prostir “(http://www.prostir-monitor.org/), Initiative Electua.org (http://electua.org/), Movement “Chesno”(http://www.chesno.org/), The Maidan Monitoring (http://maidanua.org/vybory2012/) and The Coalition of Election Initiatives “Dzvin” (http://dzvin.in.ua/).

Digest 2 public observation of elections in Ukreaine (Eng).

Additional: National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum is the network of Ukrainian non-governmental civic organizations, which unite more than 150 organizations-members. Platform is the part of Eastern Partnership Civil Society Forum which is the international platform which consists of: NGO’s from the countries of Eastern Europe, countries-members of EU, European and International networks in order to broad the role of civil society in discussions, implementation and evaluation of the internal politics of countries which are interested in Eastern Partnership with European Union.

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздi

Залишити відповідь