ЕКСПЕРТИ РОЗПОЧАЛИ МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОРЯДКУ ДЕННОГО АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА-ЄС


Робоча група 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетичної безпеки» Національної платформи Форуму громадянського суспільства розпочала моніторинг екологічної складової Порядку денного асоціації Україна-ЄС за 2012 рік. Рішення проводити такий моніторинг було прийнято на зустрічі Робочої групи 3 29 березня 2012 року.

Завдання семінару полягало у виборі методології, яка підійде Робочій групі для проведення моніторингу. Експерти обговорювали методології, що використовувались раніше як для моніторингу Порядку денного асоціації, так і для моніторингу інших євроінтеграційних ініціатив (наприклад, Планів дій Європейської політики сусідства, Флагманської ініціативи з належного екологічного врядування Східного партнерства, індексів європейської інтеграції та ін). Серед критеріїв для вибору методології важливими є такі, як можливість виміряти та порівняти отримані результати, об’єктивність отриманої оцінки, ресурсоємність процесу моніторингу, можливість подання експертного коментаря та рекомендацій, використання різних джерел для моніторингу.

Зрештою було обрано методологію, розроблену Всесвітнім фондом охорони природи – Європейський політичний офіс (WWF-EPO) та Фондом Генріха Бьоля – ЄС (Hbf-EU), яка використовувалась при оцінці Планів дій ЄПС, Флагманської ініціативи з належного врядування Східного партнерства. Але методологія потребує адаптації: замість запитань, що раніше використовувались в оціночній таблиці при проведенні моніторингу, будуть задіяні об’єктивно вимірювані індикатори (ОВІ) (підхід, що був використаний ГМ «ОПОРА» під час моніторингу політичної складової Порядку денного асоціації у 2012 році). Такі індикатори встановлюють та вимірюють конкретні характеристики досягнень, а також є основою для формування належної системи моніторингу. Для кожного оцінюваного питання буде складена окрема оціночна таблиця з ОВІ, що відповідають конкретному пріоритету Порядку денного асоціації, та різнорівнева шкала відповідності цьому індикатору.

Попереду у Робочої групи багато завдань – розробка оціночних таблиць, проведення самого моніторингу, обговорення результатів такого моніторингу з громадськістю, оприлюднення результатів. Тим не менше, гарний початок справи є запорукою успіху.

Захід проводився в рамках роботи Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Контакти: Наталія Андрусевич, Координатор РГ 3 Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Голова правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля», nataliya.andrusevych[at]rac.org.ua,
+38 032 242 22 84.

Довідка:


Порядок денний асоціації Україна – ЄС
є практичним інструментом підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до моменту набуття нею чинності. Для реалізації поставлених задач здійснюються певні заходи, які стануть предметом моніторингу та оцінки нашої організації. Пріоритетні питання на 2011-2012 роки у сфері навколишнього природного середовища та зміни клімату включають шість питань: імплементація Національної стратегії з на питань навколишнього середовища та Національного плану дій для її реалізації; розробка та імплементація українського законодавства, стратегій та планів зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації та участі громадськості; розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод (перелік із 13 інструментів); реалізація Бухарестської конвенції; вивчення можливостей створення офісу РЕЦ в Україні.

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
— це мережа українських організацій громадянського суспільства, що об’єднує понад 150 організацій-учасниць.
Платформа є складовою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства — багатонаціональної платформи організацій громадянського суспільства (ОГС) з країн Східного Партнерства, країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж утвореного для участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні та оцінці політики Східного Партнерства.


Experts began monitoring the environmental component of the agenda EU-Ukraine Association


Working group №3 “Environment, climate change and energy security,” National Platform Civil Society Forum started monitoring the environmental component of the agenda EU-Ukraine Association for 2012. The decision to conduct such monitoring was made at the meeting of the Working Group 3 March 29, 2012.

The task of the seminar was to choose the methodology that fits the Working Group to monitor. Experts discussed the methodologies that have been used previously for monitoring the Association Agenda and to monitor other European integration initiatives (such as the Action Plans of the European Neighbourhood Policy Flagship Initiative with good environmental governance EaP index of European integration, etc.). Among the criteria for selection methodologies are important such as the possibility to measure and compare the results, objectivity of received assessments, resource-holding of monitoring process, the possibility of expert commentary and recommendations, the use of different sources for monitoring.

All in all it was chosen to use the methodology, developed by World Wide Fund – European Policy Office (WWF – EPO) and by the EU office of Heinrich Boll Foundation, which was used for assessment of the ENP Action Plan – flagship program of Eastern Partnership. But methodology needs some adjustments: instead of questions, which were used during monitoring in the assessment table, objectively measurable indicators (OMI) will be used (this approach was developed by civil network OPORA during the monitoring of political component of Association’s Agenda in 2012). Such indicators determine and measure particular characteristics of achievements and serve as the basis for adequate monitoring system development. For each assessed question a separate assessment table with OMI will be put together, where indicators will correspond to each particular priority of the Agenda of the Association, as well as multilevel scale according to particular indicator.

There is a lot of work ahead of the working group – development of assessment tables, holding an actual monitoring, discussing the monitoring results with the public, publication of the results. All in all, a good start is a key to success.

This event was organized in the framework of National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum funded by International Renaissance Foundation.

Agenda of The Association Ukraine – EU
is a practical tool for preparing to the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU. In order to realization of the objectives were undertaken some measures which will be monitored and evaluated by our organization.

Priority issues for 2011-2012 at the area of environment and climate change include six points: implementation of the National strategy for the environment and the National action plan for its implementation, development and implementation of the Ukrainian legislation, strategies and plans, including the impact assessment, environmental assessment, access to information and public participation; the development of national implementional instruments according to multilateral agreements (list of 13 tools), implementation of the Bucharest Convention, learn the possibilities of creating a RAC office in Ukraine.

Contact: Nataliya Andrusevych, Coordinator of the National Platform of the Civil Society Forum of the Eastern Partnership, Chairman of the Board of Resource and Analysis Center “Society and Environment”, nataliya.andrusevych[at]rac.org.ua, +38 032 242 22 84.

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл

Залишити відповідь