ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ВІДНОСНО ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (Ukr./Eng.)

Підготовлено підгрупою «Реформа державного управління та місцевого самоврядування»
Робочої групи 1

Належне державне управління — основа економічного розвитку та захисту прав громадян. Саме цим актуалізується необхідність здійснення дієвих кроків щодо розвитку системи державного управління в Україні відповідно до засадничих принципів: законність, передбачуваність, безсторонність та безперервність.

На сьогодні Президентом України задекларовано наміри здійснити реформу сучасного державного управління в країні, адаптувавши його до найкращих сучасних практик та стандартів ЄС, забезпечивши розвиток професійної та ефективної державної служби.

За останній час зроблено певні кроки в цьому напрямку, зокрема: ухвалено новий Закон України «Про державну службу» та триває розробка необхідних нормативно-правових актів, Закони України «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про центральні органи виконавчої влади».

Україна приєдналася до Ініціативи «Відкритий Уряд», проведено реформу системи центральних органів виконавчої влади, започатковано ініціативу Президентський кадрового резерв «Нова еліта нації»

Разом з тим, ці зусилля, що вживаються Президентом України та Кабінетом Міністрів України, поки що не призводять до покращення ситуації, а в окремих випадках та секторах взагалі спричиняють негативні тенденції. Фактично реформа державного управління призвела до реорганізації органів державної влади та деякого скорочення державних службовців. В результаті не було створено умов для побудови системи державного управління з орієнтацією на результат (Result-oriented public management system).

Позитивні зрушення можна відмітити в запровадженні орієнтованого та результат бюджетного процесу, середнього-строкового бюджетного планування та програмно-цільового методу формування бюджету, створенні методологічної бази для оцінювання ефективності бюджетних програм. Проте досі існує розрив між стратегічним плануванням та бюджетним процесом, цілі державної політики визначаються без врахування бюджетних обмежень.

Закон про державне стратегічне планування досі не прийнятий Верховною радою України. В органах влади діє система звітування та контролю за впровадженням політики. Проте в державному управлінні не запроваджено систему оцінювання державної політики, діяльності окремих міністерств або центральних органів влади, а також окремих бюджетних програм. Таким чином громадяни не мають можливості отримати вичерпну та достовірну інформацію щодо результатів впровадження державної політики та використання коштів платників податків.

Сьогодні в Україні немає жодного публічного документа політичного характеру, який би представляв бачення урядом мети адміністративної реформи, проблем, які вона має вирішити, та завдань, які на неї покладаються.

Реформування системи центральних органів виконавчої влади здійснено без належної підготовки та чіткої стратегії, що призвело до певної дезорганізації роботи міністерств та інших урядових установ. Це в свою чергу негативно позначилося на якості державних послуг.

Нове законодавство про державну службу, ухвалене в наслідок політичного компромісу у Верховній Раді Україні, хоча й передбачає низку кардинальних кроків в кращий бік, проте, на жаль, містить низку положень, які не відповідають належним європейським та міжнародним стандартам, рекомендаціям експертів SIGMA, що поставило під ризик програму ЄС підтримки реформи публічної адміністрації вартістю в 70 млн. євро.

Загальмовано процес реформи територіальної організації влади, що фактично поглиблює невиправдану централізацію та концентрацію повноважень виконавчої влади та послаблює місцеве самоврядування. Відхилена Урядом України Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні хоча й не задовольняла всіх потреб в реформі, тим не менше, могла б стати базою для початку дій в напрямку забезпечення належного врядування на регіональному та місцевому рівнях.

У зв’язку з цим, Українська Національна Платформа Форуму громадянського суспільства країн Східного Партнерства закликає Президента України, Уряд України, Верховну Раду України вжити дієвих і невідкладних кроків щодо вирішення пріоритетних питань, а саме:

• Підготувати публічний документ політичного характеру щодо бачення Урядом мети адміністративної реформи, проблем, які вона має вирішити, та завдань, які на неї покладаються, а також затвердити Концепцію реформування публічної адміністрації.
• Ухвалити стратегію реформування місцевого самоврядування, яка б була спрямована на забезпечення його ефективності та самодостатності у відповідності до Європейської Хартії місцевого самоврядування.
• Провести децентралізацію повноважень і ресурсів.
• Ухвалити Адміністративно-процедурний кодекс.
• Ухвалити закон про державне стратегічне планування, який передбачатиме оцінювання виконання стратегічних документів, зв’язок між плануванням політики та бюджетним процесом.
• Внести необхідні зміни до нового законодавства про державну службу та ухвалити відповідний закон про службу в органах місцевого самоврядування, які будуть забезпечувати належний рівень професіоналізації та політичної нейтральності, а також зменшать можливість корупційних дій державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування.
• Належним чином забезпечити імплементацію нового законодавства про адміністративні послуги, передбачивши на це достатні ресурси.
• З метою впровадження європейських принципів належного управління: відкритості та прозорості (openess and transparency) підзвітності (accountability), ефективності (еfficiency) та результативності (еffectiveness) запровадити оцінювання результативності та ефективності державної політики, діяльності окремих державних інституцій, програм.
• Забезпечити функціонування виконавчої влади в Україні у відповідності до принципів ЄС щодо належного врядування (участь, відкритість, підзвітність, ефективність, єдність).
• Забезпечити дієвий, незалежний фінансовий контроль у системі виконавчої влади. Привести діяльність Державної фінансової інспекції у відповідність до стандартів ЄС щодо належного врядування.
• Закріпити на законодавчому рівні кращі практики залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, поширивши їх також на органи місцевого самоврядування.

STATEMENT of Ukrainian National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum Concerning Reforms of Public Administration in Ukraine (pdf).

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл

Залишити відповідь